Saltear al contenido principal

El Consejo Municipal de la Mujer aprueba una declaración, a propuesta del grupo Sanfermines en Igualdad, ante el próximo juicio por la agresión sexual del 7 de julio de 2016

El Consejo Municipal de la Mujer anima a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, a “seguir trabajando por la igualdad como forma de eliminar y hacer frente a comportamiento y actitudes machistas y violentas, reivindicando la libertad de las mujeres para disfrutar de la fiesta y del espacio público sin temor y sin riesgo”. Este es el llamamiento que se realiza en una declaración aprobada ayer por el consejo, a propuesta del grupo Sanfermines en Igualdad, y que se realiza ante el próximo juicio por la agresión sexual de pasado 7 de julio de 2016.

En este texto, el consejo expresa su confianza “en que se lleve a cabo un tratamiento riguroso y coherente de la información derivada del proceso judicial y que no se difunda ningún dato que pueda llevar a la identificación pública de la mujer agredida, a su señalamiento y, en consecuencia, a su revictimización”.

El grupo Sanfermines en Igualdad viene trabajando de manera coordinada desde 2014 por alcanzar el objetivo de unas fiestas y una ciudad libre de agresiones sexistas. Ante el próximo proceso judicial, este grupo del Consejo Municipal de la Mujer ha expuesto cuatro claves para abordar la gravedad de los hechos. Así, señalan que “las agresiones sexistas no son hechos aislados, sino sistemáticos.”, por lo que “no deben naturalizarse ni normalizarse por el hecho de darse en un entorno festivo”. En este sentido, añaden, “agresor es quien comete y quien tolera”.

La tercera clave es que “toda agresión es un acto injustificable” y “merecen por tanto un firme rechazo social”. Y en cuarto lugar, apuntan, “toda respuesta es válida” y “en ningún caso debe cuestionarse la actitud de la mujer agredida, y su respuesta durante y posterior a la agresión nunca debe restar gravedad a los hechos ocurridos”.

Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik gabe Iruña aske
Eraso sexistarik gabeko jaiak eta hiria nahi ditugu. 2014. urteaz geroztik Sanferminak Berdintasunean
taldean era koordinatuan dihardugu helburu hori lortze aldera, izan ere eraso sexista jasan duten
emakumeengan ez ezik, emakume guztiengan dute inpaktua, galga direlako haien askatasuna eta partehartzea
berdintasunean gauzatzeko.

2016ko uztailaren 7an taldean sexu-eraso bat egitea leporatzen zaien bost akusatuen epaiketaren
aurrean, Sanferminak Berdintasunean taldeak hainbat gako mahai gainean jarri nahi ditu, gertaeren
larritasunari heldu ahal izateko, haien aurrean jarrera irmoa agertuta.

Indarkeria estrukturala
Eraso sexistak ez dira gertaera isolatuak, baizik eta sistematikoak. Gizon eta emakumeok ez
ditugu eskubide berberak gure gizarteetan. Emakumeen kontrako erasoak egiturazko
desparekotasun-egoeran gertatzen dira; emakumeak menpean hartzen dituen sistema baten
muturreko adierazpenak dira. Hortaz, ez dira indarkeria-kasu solteak, eta ez dira, ezta ere,
zerbait natural edo ohikotzat hartu behar jai-giroan gertatzeagatik.

Erasotzailea: egiten duena eta toleratzen duena
Feminismoaren bultzadari esker, gizarteak lehentasunezko toki bat ematen ari zaio eraso
sexistak gaitzesteari, emakumeen aurkako indarkeria gizarte osoaren arazo bat dela ulertuta.
Gero eta irmoagoa den gizartearen jarrera horren aurrean, patriarkatuak –indarkeria eta
menperatzea ezaugarri dituenak– emakumeak menperatzeko gaitasuna duela erakutsi behar du,
eta era basatian egiten du. Hala, erasotzaileek, gero eta gehiagotan, taldeka jarduten dutela ikus
dezakegu –beste erasotzaile batzuen laguntza behar dutelako–, eta emakumeen erantzuteko
ahalmena deuseztatzen duten elementuak erabilitzen dituzte. Dinamika horien aurrean, adierazi
nahi dugu eraso batean parte hartzen duen oro dela erasotzaile, hala eraso egiten duena nola
hori gerta dadin uzten duena.

Eraso oro ezin da inola ere justifikatu
Eraso sexistak oro ezin dira inola ere justifikatu, eta gizartearen gaitzespen irmoa merezi dute.
2016ko uztailaren 7ko gertaeren larritasuna kontuan hartuta, ez dugu nahi eraso honi ematen ari
zaion gehiegizko esposizioak –batez ere komunikabideen aldetik– gainontzeko erasoak
minimizatzea, ezta kasu honetan zein beste egoera eta baldintza batzuetan eraso bat jasan izan
duten emakumeak berriz ere biktima bihurtzea ere. Biktimak eta haien ingurunea babesteko
konpromiso sendotik abiatuta, Sanferminak Berdintasunean taldeko kideok eraso hau eta eraso
sexista guztiak gaitzesten ditugu, eta ez dugu uste komenigarria denik epaiketa honi besteei
ematen zaienez besteko trataera ematea.

Prozesu judizialetik eratorritako informazioari modu zorrotz eta koherentean heltzea espero dugu,
eta, hortaz, ez dela zabalduko erasoa jasan duen emakumea jendaurrean identifikatzeko balio
dezakeen daturik, ez zaiola seinalatuko, eta ondorioz, ez zaiola berriz ere biktima bihurtuko.

Erantzun oro baliagarria da
Eraso sexistak minimizatu eta sistematikoki zalantzan jarri izan ohi dira, eta haien aurkako
erantzuna ere ezbaian jarri izan da. Bada imajinario partekatu bat esaten diguna nola egin behar
diegun aurre erasoei emakumeok, eta nola sentitu behar dugun eraso bat jasan eta gero.
Imajinario sozial hori ere bat dator sistema patriarkalarekin, eta erasoa jasan duten emakumeen
partetik erantzun jakin bat espero du. Ez badugu argi eta garbi ezetz esaten, ez gara EZ esaten
ari.

Hala, emakumeon bizkarrean ezartzen da erasoaren ardura, ez erasotzaileenean. Sanferminak
Berdintasunean taldetik eraso bati aurre egiteko modu asko daudela adierazi nahi dugu, eta
erantzun oro baliagarria dela.Hortaz, ezin da inolaz ere erasoa jasan duen emakumearen jarrera
zalantzan jarri, eta haren erantzunak –erasoa bitartean zein ondoren– ez die inoiz gertakariei
larritasuna gutxitu behar.

Emakume guztiok ikusi eta jasan dugu eraso sexistaren bat, neurri batean edo bestean. Azken urteotan,
mugimendu asoziatiboaren zein feministaren eta entitate zein erakundeen arteko elkarlanari esker, gai
honen inguruko sentsibilizazio maila handitu da, erasoak zer diren gero eta zehazkiago zedarritu da eta
gertaera hauei dagokien neurria eman zaie, izan ere, orain arte toleratu edota justifikatu izan dira jai
giroaren eta kontsumoen edo bozkario kolektiboaren aitzakiapean. Eraso sexistak zer diren hobe
identifikatzeak berekin ekarri du salaketa-kopuruak gora egitea (gizarte mailan edota maila judizialean),
eta horrek, aldi berean, erasotzaileak atxilotzea eta zigortzea ahalbidetu du –kasuen ehuneko handi
batean–. Gertaera horiek zigorrik gabe ez geratzea aurrerapauso handia da emakumeen kontrako
indarkeriaren aurkako borrokan.

Eraso sexisten aurrean erantzuten duen eta horiek toleratzen ez dituen gizarte batek, gure ustez,
gehiago bermatzen du emakumeen askatasuna. 2016ko sanferminetan herritarren eta instituzioen
erantzunak markatu zuen mugarriak islatzen du gizartean izan den aldaketa, emakumeen kontrako
indarkeria mota oro eta, bereziki, jai giroan gertatzen diren horiek salatzeko orduan.

Sanferminak Berdintasunean taldeak gure gaitzespenik irmoena agertzen du gertatzen diren eraso
guztien aurrean, eta instituzio guztiak –publikoak zein pribatuak– animatzen ditu berdintasunaren alde lan
egiten jarraitu dezaten, jarrera eta jokabide matxistei zein indarkeriazkoei aurre egiteko eta
deuseztatzeko modua baita, eta aldarri eginez emakumeok festaz eta espazio publikoaz beldurrik eta
arriskurik gabe gozatzeko duten askatasunaren alde.

• Sanferminak Berdintasunean taldea 2014an sortu zen Emakumeen Kontseiluaren ekimenez, eta
hainbat eragile instituzional, emakumeen elkarte eta kolektibo feministek osatzen dute, zeinek
era koordinatuan lan egiten baitute eraso sexistarik gabeko jaien alde. Sanferminak
Berdintasunean taldeak ez du deialdi edo ekintza espezifikorik egingo epaiketa honen inguruan,
ezta epaiketatik eratorritako egoeren harira.

“Pamplona libre de agresiones sexistas/Eraso sexistarik gabe Iruña aske”

Queremos unas fiestas y una ciudad libre de agresiones sexistas. Desde el año 2014 el Grupo
Sanfermines en Igualdad (GSFI) venimos trabajando de manera coordinada por alcanzar este objetivo,
ya que las agresiones sexistas son hechos que tienen impacto sobre todas las mujeres y no sólo sobre
quienes las sufren, condicionando el ejercicio de libertad y participación en igualdad de condiciones.

Ante el próximo juicio a los cinco acusados de agresión sexual grupal el 7 de julio de 2016, el Grupo
Sanfermines en Igualdad queremos exponer ciertas claves que nos permitan abordar la gravedad de los
hechos desde un firme posicionamiento ante los mismos.

Violencia estructural
Las agresiones sexistas no son hechos aislados sino sistemáticos. Hombres y mujeres no
disfrutamos de los mismos derechos en nuestras sociedades. Las agresiones contra las mujeres
suceden en un contexto de desigualdad estructural, siendo la expresión extrema de un sistema
de dominación sobre las mujeres. Por tanto, no son manifestaciones de violencia fortuita, ni
deben naturalizarse ni normalizarse por el hecho de darse en un entorno festivo.

Agresor es quien comete y quien tolera
Gracias al empuje del feminismo, la sociedad está dando un lugar prioritario al rechazo frente a
las agresiones sexistas, entendiendo que la violencia contra las mujeres es un problema de toda
la sociedad. Ante este cada vez más contundente posicionamiento social, el patriarcado –
caracterizado por la violencia y la dominación- necesita exhibir su capacidad de dominio sobre
las mujeres y lo hace de manera brutal. Así, observamos cómo quienes agreden lo hacen cada
vez más frecuentemente de manera grupal -por precisar del apoyo de otros agresores- y
haciendo uso de elementos que anulen la capacidad de respuesta de las mujeres. Frente a estas
dinámicas, queremos señalar que agresor es todo aquel que participe en una agresión y que es
igual de agresor quien comete la agresión, como quien la permite y/o tolera.

Toda agresión es un acto injustificable
Todas las agresiones sexistas son actos injustificables, merecen por tanto un firme rechazo
social. Reconociendo la gravedad de los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016, no queremos
que la sobreexposición que se le está dando a esta agresión – especialmente a nivel mediáticosuponga
la minimización del resto de agresiones y la revictimización tanto de la mujer agredida
en este caso, como de aquellas que lo han sido en otros momentos y en otras circunstancias.
Partiendo del firme compromiso con la protección de las víctimas y de su entorno, desde el GSFI
rechazamos esta y todas las agresiones sexistas sucedidas y no consideramos conveniente
realizar un tratamiento diferenciado a este juicio respecto de otros.

Confiamos en que se lleve a cabo un tratamiento riguroso y coherente de la información derivada
del proceso judicial y que no se difunda ningún dato que pueda llevar a la identificación pública
de la mujer agredida, a su señalamiento y, en consecuencia, a su revictimización.

Toda respuesta es válida
Generalmente las agresiones sexistas han sido minimizadas y puestas en duda
sistemáticamente, siendo también cuestionada la respuesta ante ellas. Existe un imaginario
compartido respecto a cómo las mujeres debemos enfrentar las agresiones y cómo debemos
sentirnos tras ser agredidas. Este imaginario social responde también al sistema patriarcal y
espera una determinada respuesta por parte de las mujeres agredidas. Si no mostramos un
rechazo claro, no estamos diciendo NO.

De esta manera, se nos responsabiliza a las mujeres sobre lo sucedido y no a los agresores.
Desde el GSFI queremos señalar que existen muchas formas de afrontar una agresión y que
toda respuesta es válida.Por tanto, en ningún caso debe cuestionarse la actitud de la mujer
agredida, y su respuesta -durante y posterior a la agresión- nunca debe restar gravedad a los
hechos ocurridos.

Todas las mujeres hemos visto o sufrido agresiones sexistas de diferente intensidad. En los últimos
años, el trabajo coordinado entre el movimiento asociativo y feminista y las entidades e instituciones han
permitido avanzar en el nivel de sensibilización al respecto, identificando cada vez más qué son las
agresiones y permitiendo dimensionar estos hechos que, en entornos festivos y bajo la excusa de los
consumos o de la euforia colectiva, han tendido a tolerarse y/o justificarse. Esta mayor identificación de
qué son las agresiones sexistas ha supuesto también un mayor número de denuncias (a nivel social y/o
judicial) y, a su vez, ha permitido -en un alto porcentaje de casos- la detención de los agresores y su
posterior condena. Que estos hechos no queden impunes supone un claro avance en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

Creemos que una sociedad que responde y no tolera la agresiones sexistas ofrece mayores garantías
para el ejercicio de la libertad de las mujeres. El hito que marcó la respuesta ciudadana e institucional
durante los Sanfermines de 2016, refleja el cambio social producido en la denuncia de todo tipo de
violencias contras las mujeres y especificamente de aquellas que ocurren en entornos festivos.

Desde el GSFI mostramos nuestro más profundo rechazo frente a todas las agresiones ocurridas y
llamamos la atención de todas las instituciones, públicas y privadas, para seguir trabajando por la
igualdad como forma de eliminar y hacer frente a comportamientos y actitudes machistas y violentas,
reivindicando la libertad de las mujeres para disfrutar de la fiesta y del espacio público sin temor y sin
riesgo.

• El Grupo Sanfermines en Igualdad surge a propuesta del Consejo de la Mujer en el año 2014 y
está compuesto por diversos agentes institucionales, asociaciones de mujeres y colectivos
feministas quienes trabajan de manera coordinada por unas fiestas libres de agresiones
sexistas. El GSFI no va realizar ninguna convocatoria o acción específica en torno a este
próximo juicio o a situaciones que se deriven del mismo.

Ayuntamiento de Pamplona / Iruñeko Udala

Esta entrada tiene 0 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Volver arriba